REGLEMENT FOR ORDENSOVERHOLDELSE I KOLDING HAVN

​Sejladsen til Kolding Havn foregår ad det uddybede løb gennem Kolding Fjord, for hvilket sejlløb de i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse af 7. decem­ber 1992 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte be­stemmelser er gældende.


Havnens søområde.

Kolding Havns søområde er begrænset mod øst af dækmolerne og en ret linie mellem ndr. dækmoles sdr. hoved og sdr. dækmoles ndr. hoved, samt en ret linie i forlængelse af ndr. dækmoles nordlige del til skæring med kystlinien på nordsiden af inderfjorden og en ret linie i forlængelse af nord-syd gående spunsvæg, som danner ramme for indspulingsbassin med fjorden, og hvor denne linie skærer kystlinien på sydsiden af inderfjorden.


Mod nord, vest og syd af de nummererede havneværker og de tilsluttede dele af kystlinien indtil områdets østgrænse. Under området hører endvidere Kolding Å fra broen ved Østerbrogade til udløbet i fjorden.


Kolding Havn består af Trafikhavnen, Lystbådehavn Nord.


Trafikhavnen omfatter følgende nummerede havneafsnit og havnebassiner fra øst til vest:


a) Yderhavnen med svajebassin
b) Inderhavnen med svajebassin


Yderhavnen begrænses mod øst af dækmolerne mod nord af kajafsnit 8, 9, 10 og kajafsnit 10 forlængelse til ndr. dækmole - mod syd af 19, 20, 21, 22, (23), (24) - mod vest af svajebassin til inderhavnen.


Inderhavnen begrænses mod øst af yderhavnen mod nord af kajafsnit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - mod syd af kajafsnit 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - mod vest af Jens Holms Vej.


Lystbådehavn Nord er beliggende på nordsiden af yderhavnen med fortøjningspladser dels langs en bro til ndr. dækmole og dels langs vestsiden af dækmolen samt 3 rækker pontoner. Besejlingen foregår gennem dækmolerne og nordlige del af yderhavnen.


Et fritidsfartøj må ikke vanskeliggøre sejladsen for et erhvervsfartøj inden for havnens område.


For et hvert fartøj gælder en maximal hastighed på 4 knob i havnen eller mindste styrefart.


Anmeldte erhvervsfartøjer skal 10 minutter før ankomst til anduvningsbøjen ved Skærbæk og 10 minutter inden afsejling fra Kolding havn, afsende en trafikmelding på VHF kanal 16 og 12 hvori han informere skibe i området om sine intentioner.
Ikke anmeldte erhvervsfartøjer skal kontakte havnen på tlf. 75502066 minimum en time før ankomst til anduvningsbøjen.


Fritidsfartøjer henvises til lystbådehavnene og må ikke henligge i Trafikhavnen uden forudgående aftale med Havnekontoret.


Opslåning af telte, hensætning af campingvogne og autocampere samt oplægning af husbåde er inden for Kolding Havns søområde og landarealer forbudt.


Fiskeri på Kolding Havn er tilladt i inderhavnen udenfor de indhegnede ISPS områder.


Ordensbestemmelser

For overholdelse af orden gælder det i Kystdirektoratets bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004 om standard-reglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne.


Myndighed

Den daglige forvaltning af Ordens overholdelse i Kolding Havn og Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne forestås af Havnechefen og dennes personale under tilsyn af Havnebestyrelsen.


Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af kystdirektoratet ved brev af 14. januar 2008 til ikrafttræden straks.

Kolding Havn​  // Jens Holms Vej 1 // DK-6000 Kolding

Telefonnummer: +45 7550 2066

E-mail: post@koldinghavn.dk

CVR-nummer: 31014859