Skibsaffald2018-10-15T11:47:22+02:00

Skibsaffald

Afleveringspligt og affaldshåndtering på Kolding Havn

Afleveringspligt
Alle skibe, der anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald på havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, når der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord på skibet og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til senere havn.

Affaldshåndtering

Kolding Havn har etableret effektive ordninger for modtagelse af affald og medvirker dermed til, at der kan opnås en miljømæssigt forsvarlig håndtering af skibes drifts- og lastaffald. Målet er at gøre det så nemt som muligt for skibe, som anløber havnen, at aflevere deres affald, så det undgås, at affald udledes eller dumpes i havet.

Affaldshåndteringsplan kan hentes via nedenstående links:

Aflevering af slop-olie på Kolding Havn

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til lovgivning om modtagerordning for affald fra skibe. Afleveringen skal aftales med Kolding Havn, senest 24 timer før ankomst.

Olieaffaldet bliver afhentet i 1 m3 store dunke, hvorefter Avista Oil varetager indsamlingen og kører det til behandling. Olierne genraffineres således, at skadelige tungmetaller samt andre forurenende stoffer fjernes.

Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Det er muligt at få leveret en mobil tankvogn til aflevering af olieaffald ved alle kajer

Slop og andet flydende olieholdigt affald modtages i henhold til gældende lovning om modtageordninger for affald fra skibe.
Der kan afleveres 1 m3 uden beregning.

Go to Top