Ris og ros2020-06-01T14:32:10+02:00

Et godt naboskab – kontakt os hvis du oplever andet

Kolding Havn gør en stor indsats for et godt naboskab til de mange, som er aktive med sejlads eller på anden måde bor eller færdes tæt på erhvervshavnen. En del af denne indsats består i, at tilrettelægge det daglige arbejde på havnen, så der er mindst mulige gener for naboerne, specielt med støv og støj ved lastning, losning og transport på havnen.

Vi bruger mange resurser på processer, udstyr, uddannelse og teknikker  og har flere gange strammet op på de interne procedurer for at mindske generne – men en absolut støv- og støjfri erhvervshavn kan nok heller ikke forventes med håndtering af over 100.000 tons gods hver måned. Skibe i havn og øget godsmængder skaber travlhed, som medfører jobs og som i sidste ende understøtter lokalområdets erhvervsliv og velfærd.

Oplever du en situation, der er til stor gene, så er det er vigtigt, at vi får besked straks mens situationen stadig er der – så vi kan sætte ind hurtigst muligt og forbedre processerne.

Vi siger på forhånd tak for din og jeres indsats for et fortsat godt naboskab, som vi opfordrer til, plejes i fælles interesse.

Kontakt os på: +45 7550 2066

Ved udfyldning af nedenstående formular accepteres der, at Kolding Havn opbevarer oplysninger på dig. Du kan altid få disse slettet ved at kontakte Kolding Havn.

Støj

Det er primært Kolding Havns håndtering af recycling metal, der kan give anledning til støj på havnen. Det er vanskeligt  helt at undgå, at lyden spreder sig over Kolding Fjord de dage, hvor der fx er lidt fugt i luften eller vindretningen er ”forkert”. Derfor har Kolding Havn anmodet Kolding Kommune om tilladelse til at flytte havnens håndtering af recycling metal ind midt på havnen, hvor det praktisk talt ikke kan ses og høres. Kolding Havn afventer den fornødne tilladelse. Der er tre relevante støjkilder, som Kolding Havn søger at begrænse mest muligt, idet havnen til fulde – og mere til – allerede imødekommer de lovgivningsfastlagte støj- og andre miljømæssige krav, der stilles til Kolding Havn. Se vores operationstider / støjkilder nedenfor:

  • Tilkørsel med lastbil af recycling metal stopper senest klokken 17:00 og må tidligst starte klokken 6:30 på hverdage og 7:30 lørdag, søn- og helligdage.
  • Stakning af recyling metal i bunker på kajen under benyttelse af mindre kraner, stopper senest klokken 18:00 og starter tidligt klokken 6:30 på hverdage og 7:30 på lørdage, søn- og helligdage,
  • Lastning af recycling metal til fragtskibene under benyttelse af store havnekraner stopper 22:00 på hverdage og 20:00 på lørdage, søn og helligdage. Lasteoperationen starter tidligst klokken 6:30 på hverdage og 7:30 på lørdage, søn- og helligdage.

Støv

Håndtering af støvende bulk gods – fx korn, biomasse og kunstgødning – må ikke ske på en måde, så det medfører støvgener udenfor Kolding Havns arealer – altså udenfor terrorhegnet / ISPS-hegnet. Kolding Havn håndterer omkring 1,0 – 1.2 mio. tons bulk gods årligt og selvom havnen løbende investerer i nyt, moderne og opdateret terminaludstyr og alle aktører bestræber sig, kan støvudvikling ikke helt undgås. Der vil derfor ofte være støvudvikling inde på selve havnen, mens målet er, at det ikke skal støve udenfor hegnet. For at reducere støvudvikling på Kolding Havn mest muligt, er der indført begrænsninger i forbindelse med håndtering af støvende bulk. Der må således ikke lastes eller losses støvende bulk ved vindstyrker, der overstiger 6 meter i sekundet. Hvis det – trods havnens og havneselskabernes bestræbelser – alligevel støver udenfor havnens arealer, modtager Kolding Havn meget gerne informationer desangående. En miljømedarbejder fra Kolding Havn vil efterfølgende straks kontakte ”klageren” og besigtige området, hvor der er faldet støv.  Ofte vil der også blive indsamlet støvprøver til videre analyse hos Force Technology, som udfører uafhængige laboratorietest. Det er helt afgørende for Kolding Havn at vi får klarhed over, hvilke godstyper, der måtte støve udenfor hegnet, så Kolding Havn kan igangsætte tiltag til at stoppe støvgenen og forhindre, at situationen gentager sig.

Lugt

Virksomhederne på Kolding Havn, inkl. foderfabrikker og fx havnens bitumen-anlæg, har igennem en årrække arbejdet intenst på at reducere eventuelle lugtgener, samtidig med, at vi overholder alle miljømæssige krav. Forudsætningen for en effektiv indsats mod lugtproblemer i omgivelserne, er at undgå ukontrollerede udslip af procesluft. Tankanlæg og foderfabrikkerne på Kolding Havn har derfor omfattende ventilationssystemer, hvori rum- og procesluft opsamles, ledes til behandling i lugtrenseanlæg, og herefter udledes gennem højt placerede skorstene for at sikre tilstrækkelig fortynding. Største udfordring i forhold til lugtgener er utvivlsomt havnens håndtering af fiskemel. Derfor indskibes der ikke længere fiskemel med små melgranulater, der støver ved losning og håndtering i øvrigt, men i stedet grovkornet fiskemel – altså fiskemel med store granulater. Derved begrænses støvudviklingen væsentligt og dermed også eventuelle lugtgener. Samtidig har Kolding Havn valgt at begrænse antallet af fragtskibe med fiskemel til få, men relativ store, fragtskibe. Derved begrænses dage med eventuelle lugtgener væsentligt til under 15 dage årligt, idet Kolding Havn er åben for havnebusiness 365 dage årligt.

Tung trafik

Kolding Kommunes Trafikafdeling har optalt trafikken på Jens Holms Vej. På hverdage benytter 17.633 køretøjer – personbiler, busser og lastbiler – Jens Holms Vej. Lidt over 16.084 af køretøjerne, svarende til 91,2 %, er personbiler, mens 1.549 er lastbiler svarende til 8,8 %. Kolding Kommunes Trafikafdeling vurderer, at 235 lastbiler kører til eller fra Kolding Havn på hverdage, svarende til 1,4 % af alle køretøjer på Jens Holms Vej, eller 15,5 % af alle lastbiler.

Kolding Havn arbejder til stadighed på at begrænse mængden af lastbiler på Jens Holms Vej, ikke mindst i myldretiden, hvor Kolding Havn, i forhold til lastbiler og jernbanevogne, har indført adgangsrestriktioner til og fra Kolding Havn mellem 7:30 og 8:30 på alle hverdage. Næste gang du hører i trafikradioen, at der er kø forbi Kolding Havn, er det således sandsynligvis ikke på grund af tung trafik ind og ud af havnen.

Giv os ris og ros her

  • :
  • Slip fil her eller
Go to Top