Strategi, vision og mission2019-01-23T09:50:07+01:00

Strategi

Strategiplan for Kolding Havn 2025

Kolding Havns bestyrelse har vedtaget en strategi for de kommende år.
Strategien indeholder tre fokusområder, som til sammen sikrer havnen en fortsat stabil og robust vækst.

Fokusområde: Kombi-transport
Kolding Havn er – som én af de eneste havne i Danmark – et såkaldt trimodal eller kombi-transportcenter, hvor de tre transportformer bil, tog og skib mødes.
På Kolding Havn kan vi derfor allerede i dag tilbyde en unik kombination af vejtransport, banetransport og søtransport. Hvilken transportform, der er den mest hensigtsmæssige i forhold til tid, økonomi, håndtering, miljøhensyn og -krav, afhænger af mange faktorer, og vil ofte være en kombination af flere transportformer afhængig af godstyper og geografiske begyndelses- og endestation.
Når store mængder gods skal transporteres, er en kombination af skibsfart og togtransport ofte både billigere og bedre for miljøet end transport med lastbiler eller fly. Lastbilerne udgør dog ofte en vigtig rolle i forhold til transport af gods til eller fra en specifik adresse.
Kolding Havn ønsker i de kommende år, at superoptimere håndteringen af gods mellem togvogne, skibe og lastbiler og dermed gøre overgangen mellem de forskellige transportformer hurtigere, nemmere, billigere og mere tilgængelige.
Virksomheder, der anvender Kolding Havn, skal opleve, at de får de mest optimale betingelser, når deres gods skal flyttes til og fra f.eks. lastbil og over på bane eller skib.
Kolding Havns omfattende baneanlæg samt havnens centrale placering tæt på både banenettets nord-syd linjeføring samt motorvejsnettets E20 og E45, gør havnen til regionens perfekte udgangspunkt for videre transport til resten af Danmark og store dele af Europa.

Fokusområde: Specialhavn

I de kommende år ønsker Kolding Havn i endnu højere grad, at tilbyde løsninger til håndtering af specialgods.
Kolding Havn er allerede specialister inden for håndtering af en række godstyper, herunder forskellige typer af stål, papir og gødning. Mange andre godstyper stiller imidlertid særlige krav til effektiv og korrekt håndtering, og Kolding Havn vil i samråd med kunder, investere i de helt rigtige løsninger inkl. specialudstyr og særlige lagerfaciliteter.
Vi ønsker at forfølge udviklingspotentialet på godstyper og kundetyper, som stiller særlige krav til havnens kompetencer, terminaludstyr, pakhusindretning, uddannelse etc.

Fokusområde: Landlord rolle for forædlingsvirksomheder

Fremadrettet vil Kolding Havn arbejde systematisk på, at tiltrække virksomheder, som er afhængige af havnefaciliteter for at kunne udvikle deres forretning og vækste yderligere. Det kan eksempelvis være distributionsvirksomheder, pick and pack-virksomheder, logistikvirksomheder, virksomheder inden for cirkulær økonomi eller andre typer af virksomheder, som med fordel kan benytte havnen og havnens mange serviceydelser.
Kolding Havn har en attraktiv beliggenhed og en gennemskuelig prispolitik. Dertil kommer havnens fleksibilitet og meget høje serviceniveau. Dette er med til at skabe optimale rammer for de virksomheder, der etablerer sig på Kolding Havn.

Vision og mission

Vision:

Kolding Havn vil være den bedste short sea shipping havn til at skabe rammer for udvikling og vækst inden for vores kerneområder

Mission:

Kolding Havn skaber innovative kundetilpassede løsninger i samspil med omverdenen

Go to Top