Søg
Close this search box.

Ris og ros

Havnen som den gode nabo
Vi vil gerne være den gode nabo – hvis du oplever, at vi ikke er det, vil vi gerne høre fra dig. Sagligt og seriøst, hvad du har oplevet og hvornår – det kan vi bruge til videre optimering.

Godt naboskab

Vi gør en stor indsats for et godt naboskab til de mange, som er aktive med sejlads eller på anden måde bor eller færdes tæt på erhvervshavnen. En del af denne indsats er at planlægge det daglige arbejde på havnen, så det generer naboerne mindst muligt, specielt med støv og støj.

Et godt naboskab – kontakt os hvis du oplever andet

Vi bruger mange resurser på processer, udstyr, uddannelse og teknikker – vi har flere gange strammet op og optimeret på de interne procedurer for at afhjælpe støv- og støjbelastning, som kunne være til gene for vores naboer. Vi håndterer over 100.000 tons gods hver måned og vi vil naturligvis allerhelst gøre det som “den gode nabo”, fx så støv ikke kommer udenfor vores egne arealer.

Oplever du en situation, som er til større gene for dig, så er det vigtigt, at vi får besked med det samme, mens situationen stadig er der – så vi kan gøre noget hurtigst muligt og optimere vores processer yderligere.

Vi siger på forhånd tak for din og jeres indsats for et fortsat godt naboskab, som vi opfordrer til at pleje i fælles interesse.

Kontakt os på: +45 7550 2066

Ved udfyldning af nedenstående formular accepteres, at Kolding Havn opbevarer disse data om dig. Vi følger GDPR-reglerne for opbevaring og sletning af data.

Støj

Håndtering af recycling metal flyttes ind midt på havnen med ny afskærmning, hvilket kraftigt dæmper det støjniveau, som traditionelt hører til håndtering af jern og metal.

Der er navnlig tre støjkilder, som vi går efter at begrænse – også selvom havnen allerede imødekommer de miljømæssige krav, der stilles via lovgivningen til Kolding Havn. Se vores operationstider og støjkilder nedenfor:

  • Tilkørsel med lastbil af recycling metal stopper senest klokken 17:00 og må tidligst starte klokken 7:00.
  • Stakning af recyling metal i bunker på kajen, under benyttelse af mindre kraner, stopper senest klokken 18:00 og starter tidligst klokken 7:00
  • Lastning af recycling metal til fragtskibene, under benyttelse af vores store havnekraner, stopper senest klokken 20:00. Lasteoperationen starter tidligst klokken 7:00.

Støv

Håndtering af støvende bulk gods – fx korn, biomasse og kunstgødning – må ikke ske på en måde, så det medfører støvgener udenfor Kolding Havns arealer – altså udenfor ISPS-hegnet. Vi håndterer ca. 1 mio. tons gods årligt alene som bulk og vi investerer løbende i nyt, moderne og opdateret terminaludstyr, ligesom alle aktører bestræber sig på, at støvudvikling minimeres og begrænses til havnens egne arealer. 

Der vil jævnligt være støvudvikling inde på selve havnen, men målet er, at det ikke skal støve udenfor hegnet. For at reducere støvudvikling mest muligt, er der lavet begrænsninger i forbindelse med håndtering af støvende bulk. Der må derfor ikke lastes eller losses støvende bulk ved vindstyrker, der er over 6 meter i sekundet. Hvis det – trods havnens og havneselskabernes bestræbelser – alligevel støver udenfor havnens arealer, vil vi meget gerne høre fra dig. 

En miljømedarbejder fra Kolding Havn vil efterfølgende straks kontakte dig og besigtige området, hvor der er faldet støv.  Ofte vil der også blive indsamlet støvprøver til videre analyse hos Force Technology, som udfører uafhængige laboratorietest. Det er helt afgørende, at vi får klarhed over, hvilke godstyper, der måtte støve udenfor hegnet, så vi kan sætte tiltag i gang, stoppe støvgenen og forhindre, at situationen gentager sig.

Lugt

Virksomhederne på Kolding Havn, fx foderfabrikker og havnens bitumen-anlæg, har igennem en årrække arbejdet intenst på at gøre eventuelle lugtgener mindre – også selvom vi overholder alle miljømæssige krav. Forudsætningen for en effektiv indsats mod lugtproblemer i omgivelserne er at undgå ukontrollerede udslip af procesluft. Tankanlæg og foderfabrikkerne har derfor omfattende ventilationssystemer, hvori rum- og procesluft opsamles, ledes til behandling i lugtrenseanlæg, for herefter at udledes gennem højt placerede skorstene for at sikre tilstrækkelig fortynding. Vores største udfordring i forhold til lugtgener er uden tvivl havnens håndtering af fiskemel. Derfor indskibes der ikke længere fiskemel med små melgranulater, der støver ved losning og håndtering, men i stedet grovkornet fiskemel – altså fiskemel med store granulater. Derved begrænses støvudviklingen væsentligt og dermed også eventuelle lugtgener. Samtidig har vi valgt at begrænse antallet af fragtskibe med fiskemel til få, men relativ store, fragtskibe. Derved begrænses dage med eventuelle lugtgener væsentligt til under 15 dage årligt – Kolding Havn er åben for havnebusiness 365 dage årligt.

Tung trafik

Kolding Kommunes Trafikafdeling har optalt trafikken på Jens Holms Vej. På hverdage benytter 17.633 køretøjer – personbiler, busser og lastbiler – Jens Holms Vej. Lidt over 16.084 af køretøjerne, svarende til 91,2 %, er personbiler, mens 1.549 er lastbiler svarende til 8,8 %. Kolding Kommunes Trafikafdeling vurderer, at 235 lastbiler kører til eller fra Kolding Havn på hverdage, svarende til 1,4 % af alle køretøjer på Jens Holms Vej, eller 15,5 % af alle lastbiler.

Vi arbejder på at begrænse mængden af lastbiler på Jens Holms Vej, ikke mindst i myldretiden. I forhold til lastbiler og jernbanevogne, har vi indført adgangsrestriktioner til og fra Kolding Havn mellem 7:30 og 8:30 på alle hverdage. Næste gang du hører i trafikradioen, at der er kø forbi Kolding Havn, er det derfor sandsynligvis ikke på grund af tung trafik ind og ud af havnen.

Inden du fortsætter...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og vær først til at få et samlet overblik over havnens aktiviteter